รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางปราณี บำเพ็ญดี

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานงบประมาณ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด

ที่อยู่156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โทรศัพท์9256

ที่อยู่อีเมล์pranee_vong@hotmail.com

^