รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวสินี ยิ้มน่วม

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานติดตามและประเมินผล

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด

ที่อยู่156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โทรศัพท์9250

ที่อยู่อีเมล์noomim@live.psru.ac.th

^