รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางชัชฎาพันธ์ อยู่เพชร

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานติดตามและประเมินผล

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

รายละเอียด

ที่อยู่156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โทรศัพท์9251

ที่อยู่อีเมล์chatda_aoy62@hotmail.co.th

^