รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวณัฐธิดา สีแตง

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด

ที่อยู่156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โทรศัพท์9252

ที่อยู่อีเมล์natthida.se@gmail.com

^