คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)

Relate

^