แนวทางการจัดทำงบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาคและแผนบูรณาการฯ)

                บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์/นโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Download

 

            แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

            1. ขั้นตอนการส่งข้อมูล >> แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
            1.1 download แบบฟอร์มแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาคและข้อมูลประกอบ (วงเงินที่เสนอขอควรเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป/โครงการ)
            1.2 ส่งข้อมูลได้ที่อีเมล plan.psru@hotmail.com โดยขอให้ตั้งชื่อเรื่อง (Subject) ดังนี้
            -  บูรภาคเหนือ/คณะ/หน่วยงาน
                                            

            1.3 กรุณาจัดส่งข้อมูลให้กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น.
            
            เอกสารที่เกี่ยวข้อง
            แบบฟอร์มโครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค และข้อมูลประกอบ Download

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      

            แผนบูรณาการต่างๆ

            2. ขั้นตอนการส่งข้อมูล >> แผนบูรณาการต่างๆ
            2.1 download แบบฟอร์มแผนบูรณาการ
            2.2 ส่งข้อมูลได้ที่อีเมล plan.psru@hotmail.com กองนโบายและแผนรวบรวม และจัดส่งให้สำนักงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด

            กรุณาจัดส่งข้อมูลให้กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น.            เอกสารที่เกี่ยวข้อง            
            1. แบบฟอร์มโครงการตามแผนบูรณาการ Download           

            ผังความเชื่อมโยง/ตัวชี้วัด แผนบูรณาการ
                - (ร่าง) ผนบูรณาการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
                - (ร่าง) แผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
                - (ร่าง) ผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
                - (ร่าง) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
                - (ร่าง) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
                - (ร่าง) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
                - (ร่าง) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

    -แหล่งข้อมูล http://www.mua.go.th/users/budget/
                      http://www.bb.go.th/

 
            
^