แบบฟอร์มต่างๆ


 แบบฟอร์ม การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
และการเตรียมการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 


 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ(PER) 
และแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการในลักษณะเชิงบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์
 


 การปรับปรุงและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 
 

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/doc.png แบบฟอร์ม รายงานความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [23 พ.ค. 2560] ดาวน์โหลด 26

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/rar.png แบบฟอร์ม ข้อมูล FTES [11 พ.ค. 2560] ดาวน์โหลด 27

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์ม แบบแผนโครงการผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก-ปีงบประมาณ-2560 [26 เม.ย. 2560] ดาวน์โหลด 9

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์มประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [26 เม.ย. 2560] ดาวน์โหลด 10

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์ม สรุปค่าใช้จ่ายประจำปีที่ต้องจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [26 เม.ย. 2560] ดาวน์โหลด 37

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ (ปป.01-03) [07 มี.ค. 2560] ดาวน์โหลด 154

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์ม นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) [15 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 18

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 2561 (งบจังหวัด) [10 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 47

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบรูณาการขยะและสิ่งแวดล้อม [02 ก.พ. 2560] ดาวน์โหลด 18

http://plan.psru.ac.th/skin/ext/zip.png แบบฟอร์มแผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปี 2560 - 2574 [27 ม.ค. 2560] ดาวน์โหลด 42

 

ดูทั้งหมด

เอกสารคู่มือการจัดทำงบประมาณ

ดูทั้งหมด

ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ สำนักงบประมาณ

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกองแผน

^