ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานปีงบประมาณ

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 13(3/2559)เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ท 410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
^