การประชุมชี้แจงการดำเนินการงบยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2560

การประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559 เมื่อเวลา 09.00 น. ห้องประชุม ท 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
^