ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559

เมื่อวันอังคาารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 เมื่อเวลา 09.00 น. กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 23 (3/2559) ณ ห้องประชุม ท 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสง
^