ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย

กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (1/2559) เมื่อวันอัคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ท 410 อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 4 มหา
^