โครงการอบรมผู้ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ

โครงการอบรมผู้ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ท 410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
^