ประชุมแนวทางการจัดทำรายงานผลตัวชี้วัด

ประชุมแนวทางการจัดทำรายงานผลตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
^