แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562สรุปแนวทางการขอเสนอโครงการ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้หน่วยงานจัดส่งโครงการ 

1. บริการวิชาการตามศักยภาพคณะ คณะละ 500,000 บาท ส่งภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
2. โครงการที่มีเจ้าภาพหลัก ส่งภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 

Relate

^