แบบฟอร์ม จัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ประเด็นการพัฒนาเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ขอให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม ที่กองนโยบายและแผน
ภายในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 
ที่ E-mail: plan.psru@hotmail.comRelate

^