แบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 1 (ประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจ)

กองนโยบายและแผนขอความอนุเคราะห์ จัดทำข้อมูลตามประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจของแต่ละหน่วยงาน
จัดส่งภายในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
ที่ E-mail : plan.psru@hotmail.com


ดาวน์โหลด

Relate

^