งานติดตามและประเมินผล

แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3)
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3)

14 มี.ค. 2561 0 242

แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 ไตรมาสที่ 3

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี

05 ก.พ. 2561 0 209

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี

แบบฟอร์ม รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/ โครงการที่สำคัญ
แบบฟอร์ม รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/ โครงการที่สำคัญ

02 ก.พ. 2561 0 169

แบบฟอร์ม รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน โครงการที่สำคัญ สำนักงบประมาณ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ(PER)  และแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการในลักษณะเชิงบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ(PER) และแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการในลักษณะเชิงบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์

02 พ.ย. 2560 0 268

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ PER และแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการในลักษณะเชิงบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์

แบบฟอร์ม กนผ.03
แบบฟอร์ม กนผ.03

02 พ.ย. 2560 0 418

แบบฟอร์ม กนผ 03 รายงานชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี

แบบฟอร์ม กนผ. 11
แบบฟอร์ม กนผ. 11

02 พ.ย. 2560 0 288

แบบฟอร์ม กนผ 11 ขออนุมัติโครงการ เรียน อธิการบดีใหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แบบฟอร์ม กนผ. 12
แบบฟอร์ม กนผ. 12

02 พ.ย. 2560 0 239

แบบฟอร์ม กนผ 12 ขออนุมัติโครงการ เรียน คณบดี ผู้อำนวยการ

แบบฟอร์ม กนผ. 13
แบบฟอร์ม กนผ. 13

02 พ.ย. 2560 0 212

แบบฟอร์ม กนผ 13 ขออนุมัติโครงการ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

แบบฟอร์ม กนผ.14
แบบฟอร์ม กนผ.14

02 พ.ย. 2560 0 113

แบบฟอร์ม กนผ 14 ขออนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

1
^