งานนโยบายและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

04 ต.ค. 2561 0 217

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562

แบบฟอร์ม จัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ประเด็นการพัฒนาเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์ม จัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ประเด็นการพัฒนาเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10 ก.ย. 2561 0 101

แบบฟอร์ม จัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ประเด็นการพัฒนาเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

15 ส.ค. 2561 0 70

แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แบบฟอร์มเสนอโครงการสำคัญและกรอบงบประมาณของหน่วยงาน ภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562 – 2564
แบบฟอร์มเสนอโครงการสำคัญและกรอบงบประมาณของหน่วยงาน ภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562 – 2564

10 ส.ค. 2561 0 28

แบบฟอร์มเสนอโครงการสำคัญและกรอบงบประมาณของหน่วยงานภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ ศ 2562 – 2564

แบบฟอร์ม (สำนักงานอธิการบดี) การติดตามผลการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน)
แบบฟอร์ม (สำนักงานอธิการบดี) การติดตามผลการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน)

06 ก.ค. 2561 0 130

แบบฟอร์ม สำนักงานอธิการบดี การติดตามผลการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 รอบ 9 เดือน

แบบฟอร์ม (มหาวิทยาลัย) การติดตามผลการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน)
แบบฟอร์ม (มหาวิทยาลัย) การติดตามผลการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน)

06 ก.ค. 2561 0 150

แบบฟอร์ม มหาวิทยาลัย การติดตามผลการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 รอบ 9 เดือน

แบบฟอร์ม การรายงานผลกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ตนตามความรู้และทักษะความพร้อมของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มขอข้อมูลกิจกรรม/โครงการ เพื่อจัทำร่างแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มขอข้อมูลกิจกรรม/โครงการ เพื่อจัทำร่างแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

29 พ.ย. 2560 0 135

แบบฟอร์มขอข้อมูลกิจกรรม โครงการ เพื่อจัทำร่างแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561

แบบฟอร์ม ติดตามรายงานผลการดำเนินงานฯ โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์ม ติดตามรายงานผลการดำเนินงานฯ โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

02 พ.ย. 2560 0 182

แบบฟอร์ม ติดตามรายงานผลการดำเนินงานฯ โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2560

1
^