Download

กนผ.14.docx
docx

กนผ.14

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:01 น., ดาวน์โหลด 73, ขนาดของ ไฟล์ 37.63 KB}

กนผ.13.docx
docx

กนผ.13

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:01 น., ดาวน์โหลด 122, ขนาดของ ไฟล์ 37.24 KB}

กนผ.11.docx
docx

กนผ.11

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:01 น., ดาวน์โหลด 155, ขนาดของ ไฟล์ 39.26 KB}

แบบฟอร์มเสนองบบูรณาการ+นโยบายรัฐบาล.doc
doc

แบบฟอร์มเสนองบประมาณโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

{อัปโหลดล่าสุด 27 ต.ค. 2559 เวลา 20:28 น., ดาวน์โหลด 97, ขนาดของ ไฟล์ 72 KB}

แบบฟอร์ม จัดทำคำขอ งบประมาณแผนงานบูรณาการ ประจำปีง.rar
rar

แบบฟอร์ม จัดทำคำขอ งบประมาณแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

{อัปโหลดล่าสุด 27 ต.ค. 2559 เวลา 18:47 น., ดาวน์โหลด 107, ขนาดของ ไฟล์ 237.11 KB}

แบบเสนองบประมาณ Re-Profiling.doc
doc

แบบเสนองบประมาณ Re-Profiling

{อัปโหลดล่าสุด 20 ต.ค. 2559 เวลา 22:58 น., ดาวน์โหลด 84, ขนาดของ ไฟล์ 151 KB}

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส 60.rar
rar

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำงบประมาณ 2560

{อัปโหลดล่าสุด 10 ต.ค. 2559 เวลา 23:41 น., ดาวน์โหลด 30, ขนาดของ ไฟล์ 513.94 KB}

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามไตรมาส 60.rar
rar

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามไตรมาส ปีงบประมาณ 2560

{อัปโหลดล่าสุด 10 ต.ค. 2559 เวลา 23:40 น., ดาวน์โหลด 17, ขนาดของ ไฟล์ 426.19 KB}

(ฟอร์มเปล่า) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามไตรมาส .rar
rar

(ฟอร์มเปล่า) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามไตรมาส ปีงบประมาณ 2560

{อัปโหลดล่าสุด 07 ต.ค. 2559 เวลา 23:23 น., ดาวน์โหลด 63, ขนาดของ ไฟล์ 25.95 KB}

แบบ คร.4 - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ.rar
rar

แบบ คร.4 - แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ (รายการครุภัณฑ์ด้วยวิธีตกลงราคา ที่ต่ำกว่า 100,000 บาท)

{อัปโหลดล่าสุด 06 ต.ค. 2559 เวลา 21:13 น., ดาวน์โหลด 37, ขนาดของ ไฟล์ 52.11 KB}
^