Download

แบบฟอร์ม รายละเอียดโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธ.rar
rar

แบบฟอร์ม โครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (2561)

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:03 น., ดาวน์โหลด 33, ขนาดของ ไฟล์ 466.94 KB}

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการกิจกรรมแผนบูรณาการการพัฒนาศ.rar
rar

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการกิจกรรมแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 2561

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:03 น., ดาวน์โหลด 23, ขนาดของ ไฟล์ 709.17 KB}

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการกิจกรรมแผนงานบูรณาการพัฒนาเ.doc
doc

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการกิจกรรมแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง2561

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:03 น., ดาวน์โหลด 28, ขนาดของ ไฟล์ 49 KB}

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.rar
rar

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:02 น., ดาวน์โหลด 96, ขนาดของ ไฟล์ 109.48 KB}

ตารางสรุปตัวชี้วัด ความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ.rar
rar

ตารางสรุปตัวชี้วัด ความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส ที่ 2

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:02 น., ดาวน์โหลด 30, ขนาดของ ไฟล์ 223.48 KB}

คู่มือ-แบบฟอร์ม รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแ.doc
doc

คู่มือ-แบบฟอร์ม รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2559

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:02 น., ดาวน์โหลด 37, ขนาดของ ไฟล์ 1.59 MB}

แบบฟอร์มของบบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์.docx
docx

แบบฟอร์มของบบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:02 น., ดาวน์โหลด 48, ขนาดของ ไฟล์ 68.11 KB}

กนผ.14.docx
docx

กนผ.14

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:01 น., ดาวน์โหลด 45, ขนาดของ ไฟล์ 37.63 KB}

กนผ.13.docx
docx

กนผ.13

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:01 น., ดาวน์โหลด 70, ขนาดของ ไฟล์ 37.24 KB}

กนผ.11.docx
docx

กนผ.11

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:01 น., ดาวน์โหลด 96, ขนาดของ ไฟล์ 39.26 KB}
^