Download

กนผ. 01.docx
docx

กนผ.01 แบบฟอร์ม รายละเอียดโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปี

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:36 น., ดาวน์โหลด 433, ขนาดของ ไฟล์ 35.69 KB}

กนผ.12.docx
docx

กนผ.12

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:36 น., ดาวน์โหลด 177, ขนาดของ ไฟล์ 37.82 KB}

แบบสรุปความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ.rar
rar

แบบสรุปความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2561 (คร.1 กส.1)

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:03 น., ดาวน์โหลด 118, ขนาดของ ไฟล์ 30.94 KB}

แบบฟอร์ม รายละเอียดโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธ.rar
rar

แบบฟอร์ม โครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (2561)

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:03 น., ดาวน์โหลด 41, ขนาดของ ไฟล์ 466.94 KB}

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการกิจกรรมแผนบูรณาการการพัฒนาศ.rar
rar

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการกิจกรรมแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 2561

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:03 น., ดาวน์โหลด 26, ขนาดของ ไฟล์ 709.17 KB}

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการกิจกรรมแผนงานบูรณาการพัฒนาเ.doc
doc

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการกิจกรรมแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง2561

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:03 น., ดาวน์โหลด 33, ขนาดของ ไฟล์ 49 KB}

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.rar
rar

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:02 น., ดาวน์โหลด 107, ขนาดของ ไฟล์ 109.48 KB}

ตารางสรุปตัวชี้วัด ความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ.rar
rar

ตารางสรุปตัวชี้วัด ความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส ที่ 2

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:02 น., ดาวน์โหลด 36, ขนาดของ ไฟล์ 223.48 KB}

คู่มือ-แบบฟอร์ม รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแ.doc
doc

คู่มือ-แบบฟอร์ม รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2559

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:02 น., ดาวน์โหลด 42, ขนาดของ ไฟล์ 1.59 MB}

แบบฟอร์มของบบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์.docx
docx

แบบฟอร์มของบบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2559 เวลา 22:02 น., ดาวน์โหลด 56, ขนาดของ ไฟล์ 68.11 KB}
^