Download

แบบฟอร์ม รายงานความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำป.doc
doc

แบบฟอร์ม รายงานความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

{อัปโหลดล่าสุด 23 พ.ค. 2560 เวลา 18:01 น., ดาวน์โหลด 26, ขนาดของ ไฟล์ 74 KB}

แบบฟอร์ม ข้อมูล FTES.rar
rar

แบบฟอร์ม ข้อมูล FTES

{อัปโหลดล่าสุด 11 พ.ค. 2560 เวลา 20:15 น., ดาวน์โหลด 27, ขนาดของ ไฟล์ 20.9 KB}

แบบแผนโครงการผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก-ปีงบประมาณ-.zip
zip

แบบฟอร์ม แบบแผนโครงการผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก-ปีงบประมาณ-2560

{อัปโหลดล่าสุด 26 เม.ย. 2560 เวลา 22:00 น., ดาวน์โหลด 9, ขนาดของ ไฟล์ 134.13 KB}

แบบฟอร์มประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมา.zip
zip

แบบฟอร์มประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

{อัปโหลดล่าสุด 26 เม.ย. 2560 เวลา 21:58 น., ดาวน์โหลด 10, ขนาดของ ไฟล์ 30.47 KB}

แบบฟอร์ม สรุปค่าใช้จ่ายประจำปีที่ต้องจ่ายในปีงบประ.zip
zip

แบบฟอร์ม สรุปค่าใช้จ่ายประจำปีที่ต้องจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

{อัปโหลดล่าสุด 26 เม.ย. 2560 เวลา 21:58 น., ดาวน์โหลด 37, ขนาดของ ไฟล์ 231.03 KB}

แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม.zip
zip

แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ (ปป.01-03)

{อัปโหลดล่าสุด 07 มี.ค. 2560 เวลา 23:49 น., ดาวน์โหลด 154, ขนาดของ ไฟล์ 193.15 KB}

แบบฟอร์ม นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญ.zip
zip

แบบฟอร์ม นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569)

{อัปโหลดล่าสุด 15 ก.พ. 2560 เวลา 21:43 น., ดาวน์โหลด 18, ขนาดของ ไฟล์ 573.18 KB}

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 2561 (งบจังหวัด).zip
zip

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 2561 (งบจังหวัด)

{อัปโหลดล่าสุด 10 ก.พ. 2560 เวลา 01:50 น., ดาวน์โหลด 47, ขนาดของ ไฟล์ 32.16 KB}

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบรูณาการขยะและสิ.zip
zip

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบรูณาการขยะและสิ่งแวดล้อม

{อัปโหลดล่าสุด 02 ก.พ. 2560 เวลา 16:36 น., ดาวน์โหลด 18, ขนาดของ ไฟล์ 11.06 KB}

แบบฟอร์มแผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษ.zip
zip

แบบฟอร์มแผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปี 2560 - 2574

{อัปโหลดล่าสุด 27 ม.ค. 2560 เวลา 22:36 น., ดาวน์โหลด 42, ขนาดของ ไฟล์ 50.56 KB}
^