หนังสือเวียนภายใน ปี พ.ศ. 2562

กนผ. ว 51/2562 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการทันวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กนผ. ว 51/2562 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการทันวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

07 มี.ค. 2562 0 241

กนผ ว 51 2562 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการทันวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ พ ศ 2562

กนผ. ว 37/2562 ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ฯ
กนผ. ว 37/2562 ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ฯ

07 มี.ค. 2562 0 292

กนผ ว 37 2562 ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ฯ

กนผ. ว32/2562 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กนผ. ว32/2562 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

07 มี.ค. 2562 0 339

กนผ ว32 2562 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กนผ. ว 16/2562 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพิษณุโลก
กนผ. ว 16/2562 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพิษณุโลก

07 มี.ค. 2562 0 272

กนผ ว 16 2562 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพิษณุโลก

กนผ. ว 15/2562 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต
กนผ. ว 15/2562 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต

07 มี.ค. 2562 0 257

กนผ ว 15 2562 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ อนุญาต

กนผ. ว 4/2562 เชิญประชุมหารือแนวทางจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโครงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กนผ. ว 4/2562 เชิญประชุมหารือแนวทางจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโครงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

07 มี.ค. 2562 0 235

กนผ ว 4 2562 เชิญประชุมหารือแนวทางจัดทำคำของบประมาณ พ ศ 2563 ของโครงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กนผ. ว 2/2562 เชิญประชุมเพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ของโครงการแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กนผ. ว 2/2562 เชิญประชุมเพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ของโครงการแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

07 มี.ค. 2562 0 228

กนผ ว 2 2562 เชิญประชุมเพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ ศ 2563 ของโครงการแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1
^