หนังสือเวียนภายใน ปี พ.ศ. 2561

กนผ. ว325-2561 เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กนผ. ว325-2561 เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

16 ธ.ค. 2561 0 297

กนผ ว325 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561

กนผ. ว295/2561 การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อบรรจุลงแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กนผ. ว295/2561 การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อบรรจุลงแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

29 พ.ย. 2561 0 252

กนผ ว295 2561 การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อบรรจุลงแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563

กนผ. ว310/2561 ขอส่งเอกสารข้อบังคับ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กนผ. ว310/2561 ขอส่งเอกสารข้อบังคับ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

29 พ.ย. 2561 0 255

ขอส่งเอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562

กนผ. ว306/2561 ขอแจ้งกำหนดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กนผ. ว306/2561 ขอแจ้งกำหนดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

29 พ.ย. 2561 0 270

กนผ ว306 2561 ขอแจ้งกำหนดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561

กนผ. ว292/2561 การสำรวจและรวบรวมประกาศที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินรายได้
กนผ. ว292/2561 การสำรวจและรวบรวมประกาศที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินรายได้

05 พ.ย. 2561 0 240

กนผ ว292 2561 การสำรวจและรวบรวมประกาศที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินรายได้

กนผ. ว 256/2561 ขอเชิญประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กนผ. ว 256/2561 ขอเชิญประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

28 ก.ย. 2561 0 286

กนผ ว 256 2561 ขอเชิญประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562

กนผ. ว252/2561 ขอแจ้งโครงการที่ได้รับบรรจุลงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1
กนผ. ว252/2561 ขอแจ้งโครงการที่ได้รับบรรจุลงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1

28 ก.ย. 2561 0 277

กนผ ว252 2561 ขอแจ้งโครงการที่ได้รับบรรจุลงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1

กนผ. ว249/2561 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผ่นดิน)
กนผ. ว249/2561 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผ่นดิน)

28 ก.ย. 2561 0 298

กนผ ว249 2561 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562 แผ่นดิน

กนผ. ว233/2561 ผลการจัดสรรงบประมาณรายการรายจ่ายงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์ และรายการก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบประมาณแผ่นดิน)
กนผ. ว233/2561 ผลการจัดสรรงบประมาณรายการรายจ่ายงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์ และรายการก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบประมาณแผ่นดิน)

10 ก.ย. 2561 0 305

กนผ ว233 2561 ผลการจัดสรรงบประมาณรายการรายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ และรายการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 งบประมาณแผ่นดิน

1
^