หนังสือเวียนภายใน ปี พ.ศ. 2560

กนผ. ว52/2560 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
กนผ. ว52/2560 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

06 มี.ค. 2560 0 441

กนผ ว52 2560 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ ศ 2558 2559

กนผ. ว40/2560 จอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กนผ. ว40/2560 จอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

06 มี.ค. 2560 0 409

กนผ ว40 2560 จอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2560

กนผ. ว30/2560 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์
กนผ. ว30/2560 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์

06 มี.ค. 2560 0 434

กนผ ว30 2560 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการ กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ ศ 2560 2569

กนผ. ว25/60 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งปม. โครงการภายใต้แผนบูรณาการการบริหารจัดการขยะฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
กนผ. ว25/60 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งปม. โครงการภายใต้แผนบูรณาการการบริหารจัดการขยะฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

02 ก.พ. 2560 0 398

รายงานผลการปฏิบัติงานแและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2560

กนผ. ว23/2560 การจัดทำข้อมูลขอข้อมูลแผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปี 2560 - 2574
กนผ. ว23/2560 การจัดทำข้อมูลขอข้อมูลแผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปี 2560 - 2574

27 ม.ค. 2560 0 430

กนผ ว23 2560 การจัดทำข้อมูลขอข้อมูลแผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปี 2560 2574 เพื่อประกอบการดำเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

กนผ. ว 19/2560 การจัดส่งข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กนผ. ว 19/2560 การจัดส่งข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

27 ม.ค. 2560 0 424

กนผ ว 19 2560 การจัดส่งข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2560

กนผ. ว 12/2560 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560
กนผ. ว 12/2560 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560

27 ม.ค. 2560 0 417

กนผ ว 12 2560 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560

กนผ. ว 11/2560 ขอเชิญชวนผู้รับทุนวิจัยสถาบันยื่นเสนอผลงานสาขาวิจัยสถาบันในงานประชุมวิชาการฯ
กนผ. ว 11/2560 ขอเชิญชวนผู้รับทุนวิจัยสถาบันยื่นเสนอผลงานสาขาวิจัยสถาบันในงานประชุมวิชาการฯ

27 ม.ค. 2560 0 461

กนผ ว 11 2560 ขอเชิญชวนผู้รับทุนวิจัยสถาบันยื่นเสนอผลงานสาขาวิจัยสถาบันในงานประชุมวิชาการฯ

1
^